Muzejski oddelki
Arheološki oddelek
V Notranjskem muzeju Postojna je arheološki oddelek najstarejši in največji. Evidentiranih ima več tisoč predmetov iz vseh arheoloških obdobij, predvsem s področja Notranjske in Tržaškega krasa. Z nastavitvijo arheologa leta 1955 smo v muzeju pričeli načrtno pridobivati predmete - predvsem z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji, jih sistematično urejati, dokumentirati in proučevati. Posebno pozornost pri proučevanju posvečamo predmetom iz kraških jam.Rezultate obdelave predmetov predstavljamo v strokovnih publikacijah, s predavanji in z vodenjem posameznikov in skupin v muzeju in na arheoloških najdiščih.
 
Biološki oddelek
V oddelku zbiramo in obdelujemo favnistične in floristične podatke, na osnovi katerih opravljamo sistematske in naravovarstvene ekspertize za območje Notranjske. Osrednja pozornost je posvečena jamski (podzemeljski) favni in popisovanju večine živalskih skupin, živečih v slovenskih jamah. V okviru muzejske dejavnosti objavljamo, razstavljamo in populariziramo našo živo naravno dediščino, pripravljamo pa se tudi na bodočo stalno postavitev Notranjskega muzeja v Postojni.
 
Etnološki oddelek
Ta oddelek strokovno deluje od 1992. leta tudi z občasnimi razstavami zunaj muzeja. Etnološko dediščino v muzeju zastopajo predmeti s področja materialne, pa tudi socialne in duhovne kulture. Oddelek ima za težišče preučevanja identiteto človeka, živečega na kraških tleh.
 
Zgodovinski oddelek
Zgodovinski oddelek glede na svoje poslanstvo pridobiva predmete, slikovno in drugo dokumentarno gradivo, ki je nastalo oziroma bilo rabljeno na področju petih notranjskih občin, predvsem v času od 19. stoletja do danes; po pomenu in številu predmetov izstopa predvsem gradivo, povezano z zgodovino Postojne in Postojnske jame. V prihodnosti bo naše delo usmerjeno predvsem k pripravi stalne razstave, katere osnovna tema bodo že prej omenjeni Postojna, kras in Postojnska jama. Občasne razstave vsaka po svoje sestavljajo to osnovno temo in pravzaprav sodijo v sklop priprav za stalno razstavo.
 
Konservatorska restavratorska delavnica
Konservatorska restavratorska delavnica je najmlajši oddelek Notranjskega muzeja, saj deluje šele od leta 1998. Ukvarja se s konserviranjem in restavriranjem predmetov premične kulturne dediščine ter dokumentiranjem konservatorskih in restavratorskih posegov. Sodeluje tudi pri pridobivanju novih predmetov na terenu in redno spremlja mikroklimatske pogoje hranjenja muzealij v depojskih prostorih muzeja.Konservatorska restavratorska delavnica je ustrezno opremljena za konserviranje in restavriranje keramičnih predmetov in arheoloških kovin ter nudi osnovno zaščito tudi ostalim predmetom, ki jih hrani muzej.
 
Foto
Razglednica Cerkniško jezero, odposlana
30. novembra 1903.
Postojnski jamničar
(Zospeum spelaeum spelaeum)
Predmeti iz rimskih žarnih grobov,
1.-2. st. - Cerknica