Pticam in drugim živalim prilagojena košnja na Planinskem polju izvedena tudi letos - Notranjski muzej
Show menu

Pticam in drugim živalim prilagojena košnja na Planinskem polju izvedena tudi letos

Planinsko polje, 15. 9. 2020

Občina Postojna je skupaj s partnerjem, Notranjskim muzejem Postojna, v okviru naravovarstvenega projekta KRAS.RE.VITA tudi v letošnjem avgustu nadaljevala s prizadevanji za ohranitev in izboljšanje travniških habitatov na Planinskem polju.

Pozna košnja se je izvedla tako na travnikih, ki so bili odkupljeni kot tudi na travnikih, kjer so bile z lastniki sklenjene pogodbe o varstvu in skrbništvu, skupno na 38 hektarjih.

Z rabo prilagojenih kmetijskih praks nameravamo izboljšati dva habitatna tipa, ki sta v zadnjih letih na Planinskem polju v drastičnem izginjanju – travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ter bazična nizka barja. Istočasno bomo s tem izboljšali stanje habitatov za kosca (Crex crex) in pisano penico (Sylvia nisoria) ter še za veliko drugih prebivalcev teh specifičnih življenjskih okolij.

Pripravili: Tanja V. Jagunić in N. Doles, koordinatorki projekta KRAS.RE.VITA

Foto: N. Doles